Wie is Wie

Structuur en organisatie


De Algemene Vergadering

Zoals opgenomen in de statuten van de Vlaamse Vereniging voor Golf heeft de Algemene Vergadering volgende taken:

Artikel 15

De Algemene Vergadering is het soeverein orgaan van de Vereniging. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur en bij zijn afwezigheid, door de oudste ondervoorzitter(s) en ingeval van afwezigheid van de ondervoorzitter(s), door de oudste van de Bestuurders. Vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Algemene Vergadering:

- het benoemen en afzetten van bestuurders;

- het benoemen en afzetten van de commissaris(sen) belast met de controle van de jaarlijkse rekeningen;

- het wijzigen van de statuten en van het Reglement van Inwendige Orde;

- het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen; de kwijting aan de bestuurders en de commissaris(sen);

- het vrijwillig ontbinden van de Vereniging;

- de aanvaarding van een nieuw lid;

- de uitsluiting van een effectief lid;

- de vaststelling van het lidgeld en andere bijdragen voor het komende boekjaar;

- het stellen van elke daad door de wet aan de bevoegdheid van de algemene vergadering voor behouden.


Samenstelling Raad van Bestuur VVG (na 15/3/2017)

Voorzitter: Luc Feremans

Ondervoorzitter: Benoît Levecq

Penningmeester: Francis Meert

Secretaris: Marc Verneirt (secretaris-generaal)

 • Naam club 2013 2014 2015 2016 2017
  Philippe Roberti de Winghe Winge GCC V * * * V
  Luc Feremans Cleydael V * * * V
  Benoît Levecq R. Limburg * * V * *
  Chantal Rudduck Brasschaat
  V * *
  Cedric de Woot Kon. GC België V * * * V
  Kris Vaningelgem AGS V * *
  Jaak Pieters Millennium G V
  Emmanuel Rombouts R. Antwerp V
  Francis Meert R. Latem V
  Stephan De Sterck G. Puyenbroeck V

V= verkozen (mandaten van 4 jaar, 1 keer herverkiesbaar, max. leeftijd 68 de dag van de verkiezing)


VVG vertegenwoordigers bij KBGF (vanaf 15/3/2017)

Naam leeftijd 2013 2014 2015 2016 2017
JP Baert R. Limburg GC V * * * V
Luc Feremans Cleydael V * *
Emmanuel Rombouts R. Antwerp V
Piet Vandenbussche Ternesse V
Cedric de Woot Kon. GC Belgie V
De commissie en hun werkgroepen

Binnen de structuur van de VVG zijn er 3 commissies voorzien: nl. de ‘Sportcommissie’, de ‘Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu’ en de ‘Medische Commissie’, alsook verschillende werkgroepen. De werkgroepen bestaan uit een beperkt aantal mensen om een efficiënte werking te verzekeren.

In elke werkgroep zit een verantwoordelijke die verslag uitbrengt aan de commissie en voor een efficiënte doorstroming zorgt. De werkgroepen veranderen volgens de noodzakelijkheden.

De takenpakketten zien er als volgt uit:


A. De Sportcommissie en Topsportcommissie

De Sportcommissie heeft onder meer als opdracht:

1. Het bevorderen van de spelkwaliteit in het algemeen en bij de jonge spelers in het bijzonder, en in samenwerking met de technische commissie de vorming van Kapiteins van de golfclubs of sportverenigingen te verzekeren.

2. Het houden van toezicht op de organisatie van stages en het trainingsprogramma.

3. Het organiseren van de scouting en de opleiding van de jonge beloften, op regionaal vlak.

4. Het jaarlijks opstellen van de kalender van de regionale wedstrijden, het nemen van alle maatregelen voor hun organisatie, hun controle en de registratie van hun resultaten, met inbegrip van de archivering ervan.

5. Het doen respecteren, tijdens het verloop van deze wedstrijden en op een meer algemene wijze, op de golfbanen, van de regels van de etiquette en deze van de “Royal and Ancient Golf Club of Saint-Andrews”.

6. Het voorbereiden en verspreiden van de selectieprocedures.

7. Het organiseren van ontmoetingen.

8. Het voorbereiden en organiseren van de verplaatsingen van de regionale ploegen.

9. Het opstellen van de regels van de regionale individuele wedstrijden.

10. Het opstellen van de toelatingsvoorwaarden tot de regionale wedstrijden, in samenspraak met de technische commissie.

11. De studie van alle aangelegenheden inzake de opleiding van de golfopvoeders en golfleraars.

12. De aanwezigheid van het golf verzekeren op de school en de universiteit.


De Werkgroepen 'Seniors', 'Ladies', 'Jeugd', 'Sport' en 'Topsport'

Deze werkgroepen werken onder de koepel van de sportcommissie voor de ontwikkeling van de golfsport, specifiek voor wat betreft hun categorieën van spelers. De voorstellen van de werkgroepen moeten goedgekeurd worden door de sportcommissie en dienen overeen te stemmen met de algemene doelstellingen van deze commissie. Er zullen voldoende contacten en wisselwerkingen zijn met de spelers.

Gezien een gebrek aan kandidaten neemt de sportcommissie de taken waar van de 'Herenwerkgroep'.

SPORTCOMMISSIE
 • Philippe Roberti de Winghe, Voorzitter (Winge G.&C.C.)
 • Cédric de Woot, VVG-bestuurder (Koninklijke G.C. van België)
 • Karine Guerman (VVG)
 • Walter Verrijcken, Verantwoordelijke Seniorenwerkgroep (Keerbergen G.C.)
 • Bruno Vermeire, Verantwoordelijke Jeugdwerkgroep (Beveren G.C.)
 • Jan Baert (Koninklijke Limburg Golf Club)
 • Jaak Pieters (Millennium Golf)
TOPSPORTCOMMISSIE
 • Hendrik Delport (Ternesse G.&C.C.)
 • Cédric de Woot (Koninklijke G.C. van België)
 • Jan Dierens (Mentaal expert)
 • Koen Marx (Fysisch expert)
 • Karine Guerman (VVG)
 • Manon De Roey (Topsportster)
 • George Mackechnie (Technisch expert)
 • Philippe Roberti de Winghe (Winge G.&C.C.)
 • Ellen Smets (Technisch experte)
 • Tommy Verlinde (Sport Vlaanderen)
 • Hilde Van Oycke (Fysiek expert)
 • Chantal Rudduck (Brasschaat Open Golf & Country Club)
SENIORENWERKGROEP
 • Jef Paesen (Koninklijke Limburg Golf Club)
 • Royald Colpaert (Waregem Golf)
 • Lucien Scheepers (Fl. Nippon Golf Hasselt)
 • Thierry Vandermeersch (G.&C.C. Oudenaarde)
 • Pieter De Smet (Ternesse G.&C.C.)
 • Marc Van Hove (E.C.P.G. Zwijnaarde)
 • Walter Verrijcken, Verantwoordelijke (Keerbergen G.C)
 • Myriam De Schutter (Ternesse G.&C.C.)
 • Kevin Dhondt (VVG)
 • Karine Guerman (VVG)
DAMESWERKGROEP
 • Chantal Rudduck, (Brasschaat Open G.&C.C.)
 • Karine Guerman (VVG)
 • Katrien Pauwels (VVG)
 • Teresa Van Hove (VVG)
 • Els Van Goethem (Waregem G.)
 • Ymke Vanherp (VVG)
JEUGDWERKGROEP
 • Erik Cauwenbergh (Keerbergen G.C.)
 • Kevin Dhondt (VVG)
 • Karine Guerman (VVG)
 • Natasja Monballieu (Westgolf)
 • Philippe Roberti de Winghe, VVG-bestuurder (Winge G.&C.C.)
 • Els Van Goethem (Waregem G.)
 • Marlyse Verbeiren (Damme G.&C.C.)
 • Bruno Vermeire (Beveren G.C.)
 • Roger Kusters (Spiegelven)


B. De Commissie ‘Golf & Omgeving'

Deze commissie zal samengesteld worden uit mensen die ervaring hebben met deze problematiek. De Commissie 'Golf & Omgeving' heeft onder meer als opdracht:

1. De clubs in Vlaanderen en Brussel in te lichten over de nodige stedenbouwkundige vergunningen.

2. Contacten te leggen met de gemeentebesturen ( in het kader van het opstellen van het gemeentelijk structuurplan), met de provinciebesturen (in het kader van het opstellen van het provinciaal structuurplan) en de Vlaamse bevoegde ministeries en het Hoofdbestuur van Stedenbouw ( in het kader van het opstellen van de ruimtelijke uitvoeringsplannen).

3. Het streven naar de regularisatie van bestaande stedenbouwkundige situaties en naar nieuwe ontwikkelingsperspectieven voor de golfsport in Vlaanderen en Brussel.

4. Aandacht te besteden aan het ecologisch aspect van de golfinfrastructuren en zo doende initiatieven te coördineren in het kader van een milieuvriendelijke en ecologische benadering van de aanleg en het onderhoud van de golfinfrastructuren. Terzake aan de leden voorstellen te doen.

SAMENSTELLING

 • Peter Brinckman (Ternesse G.&C.C.)
 • Philippe Mallaerts (GAB / Brabanste Golf)
 • Robert Lipschutz (Rinkven G.C.)
 • Stephan De Sterck (Golf Puyenbroeck)
 • Francis Meert (Royal Latem)
 • Kris Van Ingelgem, Voorzitter (Antwerp Golfschool)
 • Jochem Sueters (VVG)
 • Marc Verneirt (VVG)


C. De ‘Medische Commissie’

De Medische Commissie heeft onder meer als opdracht:

1. Het formuleren van aanbevelingen voor een goede fysische en psychische gezondheid voor alle golfers.

2. Het formuleren van aanbevelingen en het opstellen van trainingsprogramma’s voor de verschillende leeftijdscategorieën (van kind tot senior, van kandidaat-pro tot weekendspeler).

3. De organisatie van specifieke trainingen (fysisch en psychisch) voor de leden van de regionale ploegen.

4. Controle uit te oefenen op de gezondheidstoestand van de leden van de regionale ploegen.

5. Advies te geven bij specifieke medische problemen van individuele golfspelers.

6. Het opsporen en bestrijden van doping.

7. Richtlijnen op te stellen voor de golfclubs in verband met eerste hulp bij ongevallen, uitbouwen van een urgentieset, verwittigen van hulpdiensten,...

SAMENSTELLING

 • Werner Budts (Winge G.&C.C.)
 • Rens Busschots (Koninklijke Limburg Golf Club)
 • Hendrik Delport (Ternesse G.&C.C.)
 • Karine Guerman (VVG)
 • Liesbeth Meylaerts (Koninklijke Limburg Golf Club)
 • Guido Vyncke (Winge G.&C.C.)


BUREAU

Het bureau van de VVG staat in voor de uitvoering, centralisatie en coördinatie van de beslissingen en initiatieven genomen door de Raad van Bestuur, de commissies en de werkgroepen. Vandaar dat zowel de Secretaris-Generaal als de Sporttechnische Coördinator deze vergaderingen bijwonen. Contact VVG: tel. 02/752 83 30 - fax 02/752 83 39 - email: info at golfvlaanderen.be


Secretaris-Generaal: Marc Verneirt sinds 2001


 • Ms Biologie - Environmental Impact Assessment
 • Leidt het secretariaat
 • Organiseren van Kaderopleiding: - educatie en bijscholing voor de clubs en de verantwoordelijken binnen de clubs; - informeert de clubs en coördineert alle vragen vanuit de clubs; -bijscholing van het niet-sporttechnisch personeel
 • Begeleiding clubs: - Ruimtelijke Ordening en Milieu; - informatisering; - bijscholing en kaderopleiding; -verzekeringsdossier -Stappenplan
 • Organisatie van evenementen met landelijke uitstraling - golfontwikkeling - golfpromotie
 • Informatieverstrekking aan de clubs - communicatie aan de clubs en de golfspelers
 • Sponsoringsbeleid
 • Algemene administratie: -voorbereiding, bijwonen en verslag Raad van Bestuur, Algemene Vergadering, steeds zonder stemrecht; -kan alle commissievergaderingen bijwonen, steeds zonder stemrecht - personeelsbeleid; - budgettering; -verzekeringstechnische dossiers
 • Staat in voor de uitvoering van het beleidsplan van de Vereniging
Technisch Directeur Topsport / Sport: Karine Guerman sinds 2001
 • Master Lichamelijke Opvoeding
 • Eindverantwoordelijke voor: het algemeen sport- en topsportbeleid
 • Sport:
 • Lid van de sportcommissie en haar werkgroepen, steeds zonder stemrecht
 • Ondersteuning clubs jeugdwerking, recreatieve en competitieve wedstrijden
 • Gezond en ethisch sporten
 • Topsport:
 • Voorzitster topsportcommissie, steeds zonder stemrecht
 • Eindverantwoordelijke ontwikkelingsprogramma Topsport: Kids trainingen, regionale trainingen, Top Golf Vlaanderen, Be Gold


Administratief medewerkster: Lieve De Meester sinds 2008
 • Globale administratieve ondersteuning van de Vlaamse Vereniging voor Golf
 • Personeelsadministratie
 • Ledenadministratie
 • Sportieve administratie
 • Facturatie
 • Logistieke steun
 • Klassement - archief
Administratief medewerkster / Communicatie: Teresa Van Hove sinds 2016
 • Bachelor Internationaal Ondernemen - Initiator Golf
 • Sociale Media
 • Redactie VVG Nieuwsbrief, VVG Magazine, persberichten
 • Beheer website
 • Project 'Start to golf', - Open dag
 • Actie- en communicatieplan om meer in de media te verschijnen
 • Wedstrijden organiseren
 • Organisatie evenementen
Sporttechnisch medewerker: Kevin Dhondt sinds 2006

 • Bachelor Lichamelijke Opvoeding - Initiator Golf
 • Globale sportieve ondersteuning van de Vlaamse Vereniging voor Golf
 • 50% DSKO (verantw. kaderopleiding)
 • Organisatie van wedstrijden/tornooidirecteur
 • Organisatie van evenementen
 • Jeugdbeleid
 • Ondersteunend aan de Sporttechnisch Coördinator: mede-opvolging van o.a. Topsportschool, regionale trainingen,...
Sporttechnisch medewerkster / Promotie: Katrien Pauwels sinds 2009

 • Bachelor Lichamelijke Opvoeding
 • Globale sportieve ondersteuning van de Vlaamse Vereniging voor Golf
 • Project 'Start to Golf', - Open dag
 • Coördinatie van opleiding Aspirant
 • Stagebegeleiding van opleiding Initiator
 • Promotie van golf:
 • o Golf on the Road
 • o Golf en Toerisme
 • o Golf op School
 • o Golf met een échte Handicap/G-Golf
Sporttechnisch medewerker / Clubondersteuning: Jochem Sueters sinds 2012

 • Bachelor Lichamelijke Opvoeding - Initiator Golf
 • Beheer applicaties voor golfspelers (app & i-Golf Interactive)
 • Beheer cms-systeem voor golfclubs (i-Golf)
 • Maakt deel uit van de commissie golf en omgeving
 • Golf Statistieken in Vlaanderen
 • Organisatie van wedstrijden
 • Organisatie van evenementen
 • Bijscholingen clubs
Sporttechnisch medewerkster / Kaderopleiding: Ymke Vanherp sinds 2017

 • Master Lichamelijke Opvoeding -Trainer B Turnen
 • Globale sportieve ondersteuning van de Vlaamse Vereniging voor Golf
 • Kaderopleidingen : 50% DSKO (verantw. kaderopleiding)
 • Bijscholingen
 • Jeugdbeleid
 • G-Golf

Op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief