Wie is Wie

Structuur en organisatie

De Algemene Vergadering

Zoals opgenomen in de statuten van Golf Vlaanderen heeft de Algemene Vergadering volgende taken:

Artikel 15

De Algemene Vergadering is het soeverein orgaan van de vereniging. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur en bij zijn afwezigheid, door de oudste ondervoorzitter(s) en ingeval van afwezigheid van de ondervoorzitter(s), door de oudste van de Bestuurders. Vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Algemene Vergadering:

- het benoemen en afzetten van bestuurders;

- het benoemen en afzetten van de commissaris(sen) belast met de controle van de jaarlijkse rekeningen;

- het wijzigen van de statuten en van het Reglement van Inwendige Orde;

- het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen; de kwijting aan de bestuurders en de commissaris(sen);

- het vrijwillig ontbinden van de Vereniging;

- de aanvaarding van een nieuw lid;

- de uitsluiting van een effectief lid;

- de vaststelling van het lidgeld en andere bijdragen voor het komende boekjaar;

- het stellen van elke daad door de wet aan de bevoegdheid van de algemene vergadering voor behouden.


Samenstelling Raad van Bestuur Golf Vlaanderen (na 15/03/2017)

Voorzitter: Luc Feremans

Ondervoorzitter: Benoît Levecq

Penningmeester: Francis Meert

Secretaris: Marc Verneirt (secretaris-generaal)

V= verkozen (mandaten van 4 jaar, 1 keer aaneensluitend herverkiesbaar, max. leeftijd 68 de dag van de verkiezing)


 • Naam vorige mandaten en functie club 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  Philippe Roberti de Winghe 2001-2008

  VZ van 2001-2008
  Winge G&CC V * * * V *
  Luc Feremans 2001-2009

  Cleydael G&CC V * * * V (VZ)*
  Benoît Levecq 2001-2007

  R. Limburg GC * * V
  (OVZ)
  * * *
  Chantal Rudduck 2009-2013 Brasschaat Open G&CC
  V * * *
  Cedric de Woot geen Kon. GC België V * * * V *
  Kris Vaningelgem geen AGS V * * *
  Jaak Pieters geen Millennium Golf V *
  Emmanuel Rombouts geen R. Antwerp GC V

  *
  Francis Meert geen R. Latem GC V
  (PM)
  *
  Stephan De Sterck geen Golf Puyenbroeck V *

VZ= Voorzitter - OVZ= ondervoorzitter - PM= Penningmeester

Golf Vlaanderen vertegenwoordigers bij KBGF (vanaf 15/03/2017)

V= verkozen (mandaten van 4 jaar, 1 keer aaneensluitend herverkiesbaar, max. leeftijd 68 de dag van de verkiezing)


Naam vorige mandaten KBGF leeftijd 2013 2014 2015 2016 2017 2018
JP Baert geen R. Limburg GC V * * * V *
Luc Feremans geen Cleydael G&CC V * *
(OVZ)
*
Emmanuel Rombouts geen R. Antwerp GC V
(VZ)
*
Piet Vandenbussche geen Ternesse G&CC V *
Cedric de Woot geen Kon. GC België V *
Adviesorganen Golf Vlaanderen: commissie en werkgroepen 2018-2021

Binnen de structuur van Golf Vlaanderen zijn er 3 commissies voorzien: nl. de ‘Sportcommissie’, de ‘Commissie Golf & Omgeving’ en de ‘Medische Commissie’, alsook verschillende werkgroepen. De werkgroepen bestaan uit een beperkt aantal mensen om een efficiënte werking te verzekeren.

In elke werkgroep zit een verantwoordelijke die verslag uitbrengt aan de commissie en voor een efficiënte doorstroming zorgt. De werkgroepen veranderen volgens de noodzakelijkheden.

De takenpakketten zien er als volgt uit:


A. De Sportcommissie en Topsportcommissie

De Sportcommissie heeft onder meer als opdracht:

1. Het bevorderen van de spelkwaliteit in het algemeen en bij de jonge spelers in het bijzonder, en in samenwerking met de technische commissie de vorming van Kapiteins van de golfclubs of sportverenigingen te verzekeren.

2. Het houden van toezicht op de organisatie van stages en het trainingsprogramma.

3. Het organiseren van de scouting en de opleiding van de jonge beloften, op regionaal vlak.

4. Het jaarlijks opstellen van de kalender van de regionale wedstrijden, het nemen van alle maatregelen voor hun organisatie, hun controle en de registratie van hun resultaten, met inbegrip van de archivering ervan.

5. Het doen respecteren, tijdens het verloop van deze wedstrijden en op een meer algemene wijze, op de golfbanen, van de regels van de etiquette en deze van de “Royal and Ancient Golf Club of Saint-Andrews”.

6. Het voorbereiden en verspreiden van de selectieprocedures.

7. Het organiseren van ontmoetingen.

8. Het voorbereiden en organiseren van de verplaatsingen van de regionale ploegen.

9. Het opstellen van de regels van de regionale individuele wedstrijden.

10. Het opstellen van de toelatingsvoorwaarden tot de regionale wedstrijden, in samenspraak met de technische commissie.

11. De studie van alle aangelegenheden inzake de opleiding van de golfopvoeders en golfleraars.

12. De aanwezigheid van het golf verzekeren op de school en de universiteit.


De Werkgroepen 'Senioren', 'Ladies', 'Heren', 'Jeugd', 'Sport' en 'Topsport'

Deze werkgroepen werken onder de koepel van de sportcommissie voor de ontwikkeling van de golfsport, specifiek voor wat betreft hun categorieën van spelers. De voorstellen van de werkgroepen moeten goedgekeurd worden door de sportcommissie en dienen overeen te stemmen met de algemene doelstellingen van deze commissie. Er zullen voldoende contacten en wisselwerkingen zijn met de spelers.

SPORTCOMMISSIE
 • Bestuurders:
 • Philippe Roberti de Winghe, Voorzitter (Winge G&CC)
 • Cédric de Woot (Koninklijke GC België)
 • Jaak Pieters (Millennium Golf)
 • Leden:
 • Royald Colpaert, verantwoordelijke Seniorenwerkgroep (Waregem G)
 • Bruno Vermeire, verantwoordelijke Jeugdwerkgroep (Beveren GC)
 • Karine Guerman (Golf Vlaanderen)
 • Verantwoordelijke Herenwerkgroep TBA
 • Verantwoordelijke Dameswerkgroep TBA
TOPSPORTCOMMISSIE
 • Hendrik Delport (Ternesse G&CC)
 • Cédric de Woot (Koninklijke GC België)
 • Jan Dierens (Mentaal expert)
 • Koen Marx (Fysisch expert)
 • Karine Guerman (Golf Vlaanderen)
 • Manon De Roey (Topsportster)
 • George Mackechnie (Technisch expert)
 • Jaak Pieters (Millennium Golf)
 • Philippe Roberti de Winghe (Winge G&CC)
 • Ellen Smets (Technisch experte)
 • Tommy Verlinde (Sport Vlaanderen)
 • Hilde Van Oycke (Fysiek expert)
 • Chantal Rudduck (Brasschaat Open G&CC)
SENIORENWERKGROEP
 • Royald Colpaert, verantwoordelijke (Waregem Golf)
 • Frank De Pauw (Damme G&CC)
  Marijke Lambrigts (Koninklijke Limburg G.C.)
 • Walter Rommens (Ternesse G&CC)
 • Thierry Vandermeersch (G&CC Oudenaarde)
 • Paul Van Den Eynde (Keerbergen GC)
 • Marc Van Hove (ECPG Zwijnaarde)
 • Kevin Dhondt (Golf Vlaanderen)
 • Karine Guerman (Golf Vlaanderen)
DAMESWERKGROEP
 • Nicole Clement (Atgolf Vlaanderen)
 • Tine Depaepe-Fournier (GCC De Palingbeek)
 • Claudine Morel (ECPG Zwijnaarde)
 • Katrien Troch-Van Caneghem (Oudenaarde G&CC)
 • Patricia Vrancken-Fagard (Spiegelven)
 • Jane Wright (GC Kampenhout)
 • Karine Guerman (Golf Vlaanderen)
 • Katrien Pauwels (Golf Vlaanderen)
JEUGDWERKGROEP
 • Erik Cauwenbergh (Keerbergen GC)
 • Philippe Roberti de Winghe (Winge G&CC)
 • Els Van Goethem (Waregem Golf)
 • Bruno Vermeire (Beveren GC)
 • Roger Kusters (Spiegelven Golf)
 • Kevin Dhondt (Golf Vlaanderen)
 • Karine Guerman (Golf Vlaanderen)
HERENWERKGROEP
 • Edwin Bellis (Winge G&CC)
 • Nicolas Leten (R. Latem GC)
 • Frederik Raison (The National)
 • Danny Thaens (Millennium Golf)
 • Daniel Van Leeuw (G&CC Oudenaarde)
 • Kevin Dhondt (Golf Vlaanderen)
 • Karine Guerman (Golf Vlaanderen)


B. De Commissie ‘Clubondersteuning'

Deze commissie zal samengesteld worden uit mensen die ervaring hebben met deze zaken. De Commissie 'Clubondersteuning' heeft met de nieuwe statuten bijkomende opdrachten gekregen (later meer):

SAMENSTELLING (Deze is nog niet volledig en zal nog aangevuld worden)

 • Peter Brinckman (Ternesse G.&C.C.)
 • Philippe Mallaerts (GAB / Brabanste Golf)
 • Stephan De Sterck (Golf Puyenbroeck)
 • Francis Meert (Royal Latem)
 • Frank Salembier (Waregem)
 • Kris Van Ingelgem, Voorzitter (Antwerp Golfschool)
 • Jochem Sueters (VVG)
 • Marc Verneirt (VVG)


C. De ‘Medische en Ethische Commissie’

De Medische en Ethische Commissie heeft onder meer als opdracht:

1. Het formuleren van aanbevelingen voor een goede fysische en psychische gezondheid voor alle golfers.

2. Het formuleren van aanbevelingen en het opstellen van trainingsprogramma’s voor de verschillende leeftijdscategorieën (van kind tot senior, van kandidaat-pro tot weekendspeler).

3. De organisatie van specifieke trainingen (fysisch en psychisch) voor de leden van de regionale ploegen.

4. Controle uit te oefenen op de gezondheidstoestand van de leden van de regionale ploegen.

5. Advies te geven bij specifieke medische problemen van individuele golfspelers.

6. Het opsporen en bestrijden van doping.

7. Richtlijnen op te stellen voor de golfclubs in verband met eerste hulp bij ongevallen, uitbouwen van een urgentieset, verwittigen van hulpdiensten,...

8. Behandelen van vraagstukken omtrent ethisch verantwoord sporten

9. Advies geven bij specifieke vragen rond ethisch verantwoord sporten

10. Bespreken preventie, vorming en sensibilisering in teken van ethisch verantwoord sporten

SAMENSTELLING

 • Werner Budts (Atgolf Vlaanderen)
 • Hendrik Delport (Ternesse G&CC)
 • Liesbeth Meylaerts (Koninklijke Limburg GC)
  Erwin Van Damme (Steenhoven G&CC)
 • Guido Vyncke (Winge G&CC)
  Karine Guerman (Golf Vlaanderen)
  Ymke Vanherp (Golf Vlaanderen)


BUREAU

Het bureau van Golf Vlaanderen staat in voor de uitvoering, centralisatie en coördinatie van de beslissingen en initiatieven genomen door de Raad van Bestuur, de commissies en de werkgroepen. Vandaar dat zowel de Secretaris-Generaal als de Sporttechnische Coördinator deze vergaderingen bijwonen.

Klik hier voor het GV Bureau Organogram


Contact Golf Vlaanderen tel. 02/752 83 30 - fax 02/752 83 39 - email: info at golfvlaanderen.be

Secretaris-Generaal: Marc Verneirt sinds 2001

 • Ms Biologie - Environmental Impact Assessment
 • Leidt het secretariaat
 • Organiseren van Kaderopleiding: - educatie en bijscholing voor de clubs en de verantwoordelijken binnen de clubs; - informeert de clubs en coördineert alle vragen vanuit de clubs; -bijscholing van het niet-sporttechnisch personeel
 • Begeleiding clubs: - Ruimtelijke Ordening en Milieu; - informatisering; - bijscholing en kaderopleiding; -verzekeringsdossier -Stappenplan
 • Organisatie van evenementen met landelijke uitstraling - golfontwikkeling - golfpromotie
 • Informatieverstrekking aan de clubs - communicatie aan de clubs en de golfspelers
 • Sponsoringsbeleid
 • Algemene administratie: -voorbereiding, bijwonen en verslag Raad van Bestuur, Algemene Vergadering, steeds zonder stemrecht; -kan alle commissievergaderingen bijwonen, steeds zonder stemrecht - personeelsbeleid; - budgettering; -verzekeringstechnische dossiers
 • Staat in voor de uitvoering van het beleidsplan van de Vereniging
Technisch Directeur Topsport / Sport: Karine Guerman sinds 2001

 • Master Lichamelijke Opvoeding
 • Eindverantwoordelijke voor: het algemeen sport- en topsportbeleid
 • Sport:
 • Lid van de sportcommissie en haar werkgroepen, steeds zonder stemrecht
 • Ondersteuning clubs jeugdwerking, recreatieve en competitieve wedstrijden
 • Gezond en ethisch sporten
 • Topsport:
 • Voorzitster topsportcommissie, steeds zonder stemrecht
 • Eindverantwoordelijke ontwikkelingsprogramma Topsport: Kids trainingen, regionale trainingen, Top Golf Vlaanderen, Be Gold


Administratief medewerkster: Evelyne Vanherck sinds 2018

 • Globale administratieve ondersteuning van Golf Vlaanderen
 • Personeelsadministratie
 • Ledenadministratie
 • Sportieve administratie
 • Facturatie
 • Logistieke steun
 • Klassement - archief


Sporttechnisch medewerkster / Promotie: Katrien Pauwels sinds 2009

 • Bachelor Lichamelijke Opvoeding
 • Globale sportieve ondersteuning van Golf Vlaanderen
 • Project 'Start to Golf'
 • Coördinatie van opleiding Aspirant
 • Stagebegeleiding van opleiding Initiator
 • Promotie van golf:
 • o Golf on the Road
 • o Golf en Toerisme
 • o Golf op School
 • o G-golf
Sporttechnisch medewerker: Kevin Dhondt sinds 2006

 • Bachelor Lichamelijke Opvoeding - Initiator Golf
 • Globale sportieve ondersteuning van Golf Vlaanderen
 • 50% DSKO (verantw. kaderopleiding)
 • Organisatie van wedstrijden/tornooidirecteur
 • Organisatie van evenementen
 • Jeugdbeleid
 • Ondersteunend aan de Technisch Directeur Topsport/Sport: mede-opvolging van o.a. Topsportschool, regionale trainingen,...


Sporttechnisch medewerker / Clubondersteuning: Jochem Sueters sinds 2012

 • Bachelor Lichamelijke Opvoeding - Initiator Golf
 • Beheer applicaties voor golfspelers (app & i-Golf Interactive)
 • Beheer cms-systeem voor golfclubs (i-Golf)
 • Maakt deel uit van de commissie golf en omgeving
 • Golf Statistieken in Vlaanderen
 • Organisatie van wedstrijden
 • Organisatie van evenementen
 • Bijscholingen clubs
Sporttechnisch medewerkster / Kaderopleiding: Ymke Vanherp sinds 2017

 • Master Lichamelijke Opvoeding -Trainer B Turnen
 • Globale sportieve ondersteuning van Golf Vlaanderen
 • Kaderopleidingen : 50% DSKO (verantw. kaderopleiding)
 • Bijscholingen
 • Jeugdbeleid
 • G-Golf

Op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief