Thumbnail pagina

Dossiers Golf & milieu

Untitled design 5 min

Op geregelde tijdstippen geeft Golf Vlaanderen informatie of advies aan de clubs om Golf en milieu nóg beter te laten samengaan. Op deze pagina vind je deze tips aan onder de vorm van enkele praktische dossiers.

Heb je nog vragen? Wens je graag meer informatie?

Neem contact op

Golf & Water 2020: Circulair watergebruik

Water is kostbaar! Niet alleen qua prijs voor de verbruiker, maar ook voor de natuur en het milieu. Daarom is het noodzakelijk dat we allemaal duurzaam met water omgaan.

Om het watergebruik zo efficiënt mogelijk te houden zijn verschillende tips beschikbaar. Verschillende watertypes kunnen hiervoor gebruikt worden.

Welk type gekozen wordt, is afhankelijk van de toepassing en de beschikbaarheid ervan.

  • Regenwater
  • Oppervlaktewater
  • Grondwater
  • ‘Ander’ water

Voor het goed onderhoud en de exploitatie van een golfterrein is water noodzakelijk. We geven in deze brochure tips om dit enerzijds zo efficiënt mogelijk te doen en anderzijds om, ook in droogteperiode, water ter beschikking te hebben via eigen stockage of alternatieve water input.

Deze brochure is opgemaakt in samenwerking met VMM en focust op het golfterrein zelf en dan specifiek op het duurzaam en efficiënt beregenen/irrigeren van het golfterrein met enkele vuistregels en een ‘circulair waterplan’ als belangrijkste actiepunt.

Download de Golf en Water nota 2020

Golf & pesticiden

  • Akkoord betreffende verkorte procedure VMM voor gebruik Fyto:
    Specifiek voor de sportvelden ontwikkelde de VMM na overleg met sectororganisaties ISB (Instituut Sportbeheer en Recreatie Beleid), Sport Vlaanderen en Golf Vlaanderen een toetsingskader met daarin een vereenvoudigde procedure 5 voor bepaalde probleemsituaties op sportvelden. Valt het probleem dat je hebt op het sportveld of het sportterrein niet onder de voorwaarden van de vereenvoudigde procedure dan dien je een volledig dossier in volgens procedure 5: www.zonderisgezonder.be/pesticiden-gebruike...
  • Fytolicentie: zowel voor gebruikers als aankopers van fyto producten is er voor golfclubs een verplichting tot fytolicentie: https://fytoweb.be/nl/fytolicentie
  • Erkende producten golf: consulteer steeds www.fytoweb.be om de meest actuele erkenningen van producten na te gaan voor golf.

Inspiratiegids Biodiversiteit Sportdomeinen

Een inspiratiegids werd tot stand gebracht binnen de Green Deal Sportdomeinen. Met deze gids willen de initiatiefnemers van de Green Deal Sportdomeinen beheerders van sportdomeinen inspireren met voorbeelden en illustreren dat ieder sportdomein zijn eigen kansen en mogelijkheden heeft om met de natuur te werken. In de gids worden tips aangereikt om van sportdomeinen groene oases te maken die bijdragen aan de biodiversiteit en het welzijn van al zijn gebruikers.

De inspiratiegids, met enkele mooie golf voorbeelden, kan je hier raadplegen: https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/2022-06/Inspiratiegids_biodiversiteit_sport_v1-gecomprimeerd.pdf

Sportdomeinen maken deel uit van een ruimere omgeving en ecosystemen. Ze kunnen een belangrijke schakel zijn in groenblauwe netwerken. Via sportdomeinen dragen we bij aan het behoud van biodiversiteit door o.a. ecosysteem- en biodiversiteitswaarden te integreren in ruimtelijke planning, ontwikkelingsprocessen, strategieën en plannen over sportdomeinen. De Green Deal Sportdomeinen is een overeenkomst tussen Sport Vlaanderen, De Vlaamse Milieumaatschappij, Netwerk Lokaal Sportbeleid en de Vlaamse Sportfederatie om groene initiatieven na te streven, obstakels aan te pakken en acties te ondernemen. De gedeelde ambitie is: “We gaan voor kwalitatieve, gezonde en klimaatbestendige buitensportdomein met positieve impact op natuur, gebruiker en omgeving.”


Meer info over de Green Deal

Plant je eigen bos en geef het een naam

Golf Vlaanderen steunt het plan van de Vlaamse Regering om tegen 2024 4.000 hectare extra bos aan te planten.

De Vlaamse sportclubs spelen een belangrijke rol bij de realisatie van dit ambitieus plan. Zij kunnen hun boompje bijdragen door zelf te bebossen op eigen terrein of hun gronden beschikbaar te stellen.

Subsidie ?

Wie graag een stukje grond op eigen sportterrein zou bebossen, kan rekenen op een nieuwe bebossingssubsidie. Deze subsidie bedraagt 2,5 euro/ m² bij een oppervlakte van min. 0,10 ha, terwijl u slechts 0,35 euro/ m² betaalt voor het plantgoed. Een absolute win-winsituatie! Meer weten over de digitale aanvraag? Surf naar www.bosteller.be/subsidies.

Hulp nodig?

De bosalliantie, een samenwerkingsverband tussen verschillende Vlaamse en regionale overheden en de belangrijkste natuurorganisaties, staat voor u klaar om al uw vragen over bosaanplanting te beantwoorden – van het juiste plantgoed kiezen tot een bosplan opmaken. Interesse of nood aan praktische begeleiding? Neem dan zeker contact met ons op via het e-mailadres meerbos@vlaanderen.be!

Geef het bos jouw naam

4000 hectare... dat lukt enkel als we het samen doen. Als jij ook meehelpt. Met je eigen bos! Alleen of samen met je gezin, een vereniging of als bedrijf. Plant dus ook je eigen bos en geef het een naam! Hoe?

Bezit je zelf een grond van minstens 100m² en waar je een bos wil en kan op planten? Registreer dan via deze pagina de naam van jouw bos. Nadien zal de juiste medewerker met jou contact opnemen om je verder te ondersteunen en te begeleiden in jouw bosavontuur. https://www.plantjeeigenbos.be...

De processierups

Een vervelend beestje dat huidirritatie kan veroorzaken. Wat kan de club er tegen doen? En wat moet u doen als u ermee in aanraking komt?

Afval hoort niet thuis op de golfbaan!

Klik hier voor meer info: Actie Zwerfvuil