Thumbnail pagina
Met steun van

Golf Vlaanderen Governance

Untitled design 7 min

Transparantie, democratie en een degelijke interne controle; dat zijn de drie basisprincipes van goed bestuur waartoe de Vlaamse regering de sportsector wil engageren. Voor de hand liggende principes, die daarom niet altijd even makkelijk om te zetten zijn in de praktijk. Daarom is er nu de nieuwe Code goed bestuur in Vlaamse sportfederaties – de zogenaamde Code Muyters – met een uitgebreid arsenaal aan concrete en praktische regels en tips.

Het besluit kadert in het nieuwe federatiedecreet voor de sportsectordat ingaat vanaf 1 januari 2017 en de erkenning en subsidiëring van deVlaamse sportfederaties regelt. Bij een transparante manier van werken is er toezicht mogelijk op deinterne werking van de federatie en wordt er open gecommuniceerd. Dat houdt bijvoorbeeldin dat beslissingen van de raad van bestuur gepubliceerd worden of dat er opengecommuniceerd wordt over de kosten van bestuur.Een organisatie is democratisch als haar clubs kunnen deelnemen inbeleidsprocessen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer bestuursleden op eendemocratische wijze benoemd worden en de algemene vergadering de ledenvertegenwoordigt en minimaal een keer per jaar samenkomt. De dimensiedemocratie omvat bovendien ook het opnemen van sociale verantwoordelijkheid.Voor sportfederaties gaat het bijvoorbeeld om beleid voeren inzake gezond enethisch sporten, gelijkheid en diversiteit, dopingbestrijding,…

Algemeen

Statuten en Rio (maart 2020)

Tuchtreglement (maart 2020): geschillencommissie

PV Algemene Vergadering 2020