Thumbnail pagina

Golf Vlaanderen doelstelling

Mission statement

Het ononderbroken streven naar een kwantitatieve (1) en kwalitatieve (2) ontwikkeling van golf in Vlaanderen, d.w.z.:

Het stimuleren van de numerieke groei van spelers en banen enerzijds, en het verzekeren van de integrale kwaliteitszorg van de sport anderzijds. Dit betekent het bevorderen van het spelniveau en sportieve resultaten, de garantie voor veiligheid op de baan en respect voor regels en etiquette, het verzorgen van een adequate educatie, het respecteren van de ecologische en stedenbouwkundige randvoorwaarden met eerbied voor de natuur waarin deze sport plaatsvindt.

Algemene doelstelling

= samen een goede score neerzetten

Golf Vlaanderen heeft als doelstelling om efficiënt en dynamisch samen te werken met alle clubs, golfspelers, kandidaat-spelers en betrokken instanties om zo de golfsport op een breder en hoger niveau te brengen in Vlaanderen.

Deze doelstelling zal bereikt worden door te steunen op 3 pijlers. De drie pijlers van Golf Vlaanderen zijn: sport, clubs en opleidingen.

Sportopleiding

Algemeen

Golf Vlaanderen heeft als doelstelling om een sportbeleid te voeren om zoveel mogelijk mensen in Vlaanderen zo regelmatig mogelijk te laten golfen op ieders prestatieniveau zowel geschikt voor recreatie- competitie- als topsport, in kwaliteitsvolle omstandigheden. Door de kwaliteit van het sportaanbod te verhogen zal enerzijds de sportparticipatie verhogen en anderzijds zal het drop-out verschijnsel (vooral bij jongeren) worden ingeperkt.

Regionale training

Systematisch topsportsucces in Vlaanderen is mogelijk mits de uitbouw van professionele topsportstructuren binnen Golf Vlaanderen. Het leveren van sportprestaties is niet meer denkbaar zonder een langdurige en systematische trainingsopbouw, talent alleen is niet voldoende. De noodzaak van de uitwerking van een professionele omkadering van “Kidsspeler tot Elitespeler” binnen de Topsportwerking van Golf Vlaanderen is een absolute must. De basis van het succes wordt op jonge leeftijd gelegd, met uitzondering van de laatbloeiers, en een aantal bouwstenen zijn noodzakelijk om het topniveau te bereiken. Het streefdoel is de opbouw van een piramidestructuur bestaande uit een zo breed mogelijke basis met als eindpunt de absolute toppers aan de top.

Topsportschool

Het doel van de ondertekening van het Topsportconvenant was en is nog steeds om talentvolle jongeren de mogelijkheid te geven om een golftopsportcarrière uit te bouwen, gecombineerd met een voltijdse schoolopleiding.

Promotie van de sport

Via projecten zoals Golf on the Road en Golf op School wordt een breed publiek op een dynamische wijze in contact gebracht met de golfsport. Enerzijds zal dit een positief imago creëren rond de golfsport en anderzijds zal hierna aan ledenwerving gedaan worden.

Clubs

Alle clubs aangesloten bij Golf Vlaanderen kunnen specifieke ondersteuning krijgen op zowel sporttechnisch als administratief vlak in een voor hen belangrijk dossier. Zij kunnen gebruik maken van de aanwezige competenties op het bureau van Golf Vlaanderen om hen te begeleiden en te ondersteunen in hun specifieke en eigen vragen.

Een belangrijke vernieuwing ter verbetering van de efficiënte werking binnen de club is het informaticapakket. Het pakket laat toe om via de snelste en modernste informatietechnologie te communiceren en zal toelaten om de administratieve werking binnen de clubs te vereenvoudigen.

Daarnaast zal Golf Vlaanderen via de organisatie van evenementen en promotieacties de golfsport promoten ten voordele van de clubs in Vlaanderen zodat een positieve ontwikkeling van de golfsport verkregen wordt.

De informatieverstrekking en communicatie met de clubs en de golfspeler zal een belangrijk instrument zijn om deze doelstellingen te bereiken.
Om een efficiënte werking te verkrijgen binnen de clubs, Golf Vlaanderen en de kwaliteit van de golfsport in Vlaanderen naar boven te brengen, is een goede opleiding noodzakelijk. Vanuit Golf Vlaanderen zullen twee grote opleidingsvormen georganiseerd worden: de Kaderopleiding voor de opleiding van golfpro’s en initiators:

Via een samenwerking met de PGA of Belgium, www.sport.vlaanderen en de Vlaamse Trainersschool (VTS) zal enerzijds een verbeterde, didactisch correcte opleiding gegeven kunnen worden aan de kandidaat-pro’s / initiators en anderzijds kunnen zij een erkend diploma behalen. Een belangrijk punt is dat de clubs gemotiveerd worden om te werken met erkend gediplomeerde pro’s en initiators om zo de kwaliteit van de golflessen, initiaties en trainingen te verbeteren. De Opleiding - educatie en bijscholing - voor clubverantwoordelijken: om de globale werking en de kwaliteit van de clubs voor de golfspeler op een hoger niveau te brengen zullen bijscholingen en educatiesessies georganiseerd worden voor o.a. greenkeepers, managers en secretarissen, captains, jeugdverantwoordelijken en voor actieve vrijwilligers in de clubs.

Wanneer deze pijlers goed ingevuld worden, kunnen volgende verwachtingen gerealiseerd worden:

Resultaat

Met een goede professionele sportieve omkadering en correcte opleidingen voor iedereen zullen Vlaanderen en België op de golfkaart kunnen geplaatst worden en dat zal de resultaten op het golfterrein ten goede komen.

Efficiëntie

Wanneer deze 3 pijlers goed zullen ingevuld worden, zal een efficiënte en dynamische samenwerking tussen de clubs en Golf Vlaanderen en naar de golfspeler toe ontstaan zodat de golfsport, zowel op competitief als recreatief vlak, in Vlaanderen en België op een hoger niveau komt te staan.

De 3 pijlers zullen ons toelaten om op regionaal en nationaal niveau resultaten te boeken en op regionaal niveau efficiënt te werken.

Samen een goede SCORE neerzetten

  • Sport
  • Clubs
  • Opleiding
  • Resultaat
  • Efficiënt
Ga terug naar overzicht Governance