Thumbnail pagina

Erkenning

Untitled design 7 min

Wil je een golfclub laten erkennen?

Op deze pagina vind je meer informatie over de aanvraag tot erkenning. Wat moet de aanvraag omvatten en hoe verloopt de erkenning.

Waar kan je een aanvraag tot erkenning indienen?

De club, die over een infrastructuur beschikt (* zie minimaal infrastructuur), vraagt schriftelijk erkenning aan bij Golf Vlaanderen voor erkenning zowel bij Golf Vlaanderen als de KBGF.

De aanvraag omvat volgende punten:

 • Statuten of verenigingscontract van de club. Er wordt aan herinnerd dat de statuten, wanneer zij verplichtend zijn, niet tegenstrijdig mogen zijn met deze van de vereniging maar hetzelfde doel moeten beogen. Wat betreft de rechtspersonen van publiek recht, moet de beslissing van het organiserend- of voogdijorgaan aangehecht worden. Wat de verenigingen betreft, moet het verenigingscontract worden aangehecht, met vermelding van de verantwoordelijke voor het betalen van het federaal lidgeld.
 • Een lijst met de namen van de verantwoordelijken van de golfclub of van de sportvereniging, met vermelding van hun bekwaamheden op het vlak van de golfsport.
 • De naam van de captain, alsook de namen van de leden van de sportcommissie en van de handicapcommissie, die belast is met het behandelen van de spelproblemen en het beheer van de handicap.
 • Een lijst met de leden van de golfclub of de sportvereniging
 • De golfclub of sportvereniging zal het bewijs leveren dat hij/zij eigenaar is van het terrein waarop de golfbaan is aangelegd, of dat hij/zij er huurder van is en over een huurcontract beschikt, of dat hij/zij de toelating heeft om het domein te gebruiken.
 • Kadastraal plan van het terrein of van het oefenterrein.
 • Verslag van de technische commissie waarin in het bijzonder volgende punten werden nagegaan: de markering van het terrein; de vaststelling van de plaatselijke regels; de ervaring van de leden van de sport- en handicapcommissie; de veiligheid inzake het beoefenen van de golfsport.**
 • Opmetingsplan van het terrein, opgesteld door een land meter.
 • Wanneer het een nog aan te leggen golfbaan betreft, moeten de statuten van de vennootschap-promotor van het project of van de privé-promotor, alsook een plan van de te verwachten rentabiliteit, worden overgemaakt.
 • Het dossier moet de informatie inzake toetredingsvoorwaarden om lid te worden van de golfclub of sportvereniging bevatten. Als een beroep wordt gedaan op het publiek spaarwezen, moeten de documenten en de machtigingen van de bankcommissie aangehecht worden.
 • De golfclub of sportvereniging zal moeten aantonen dat de nodige stedenbouwkundige toelatingen werden verkregen van de overheid en dat de infrastructuur conform is aan de geldende wetgeving en in het bijzonder aan deze inzake de ruimtelijke ordening. Een kopie van de bouwvergunningen en van het gewestplan moeten worden overgemaakt.
 • Aanvraag tot aansluiting bij de KBGF

Hoe verloopt de aanvraag?

De erkenningsaanvraag wordt ingediend op het secretariaat van Golf Vlaanderen t.a.v. de Secretaris-Generaal. Daarna zal de Raad van Bestuur deze aanvraag onderzoeken en eventueel opmerkingen formuleren om uiteindelijk te kunnen overgaan tot goedkeuren. Na de goedkeuring wordt de club als toetredend lid opgenomen. Het lidmaatschap als toetredend lid wordt pas van kracht na effectieve opening van de golfinfrastructuur.

Op de eerstvolgende Algemene Vergadering wordt deze aanvaarding voorgelegd ter bestendiging. Wanneer de club het ledenaantal van 100 overschrijdt en nadat de aanvaarding werd bestendigd door de Algemene Vergadering zal zij erkend worden als effectief lid en stemrecht verkrijgen binnen de structuren van Golf Vlaanderen.

*Minimale installatie =
 • Een outdoor DRIVING RANGE met een minimumlengte van 180 m, uit gras of synthetisch en beschikkende over minstens 10 matjes;
 • Een PUTTING GREEN, uit gras of synthetisch
 • Een APPROACH (chipping & pitching), uit gras of synthetisch,
 • Een parkeerterrein en kleedkamers die voldoende groot zijn om aan de behoeften van alle spelers, leden en/of bezoekers, te voldoen.
** De technische commissie valt onder de bevoegdheid van de Koninklijke Belgische Golf Federatie en zal een verslag opmaken van zodra de infrastructuur aangelegd is. Het dossier tot lidmaatschap bij Golf Vlaanderen kan ingediend worden onder voorbehoud van dit punt.


Ga terug naar overzicht reglementen