Thumbnail pagina

Deontologische code

Golf Vlaanderen v.z.w. erkent via deze Deontologische code dat Buitenlandse sportbeoefenaars dienen beschermd te worden tegen uitbuiting en mensenhandel. GV zal erop toezien dat er geen sprake is van clandestiene tewerkstelling en huisvesting in mensonwaardige omstandigheden in het kader van onze sportbeoefening in Vlaanderen en Brussel.

Mensenhandel moet voorkomen en bestreden worden. Mensenhandel in de sport kan omschreven worden als het feit dat iemand een persoon onwettig onderwerpt aan zijn eigen macht of aan de macht van derden door middel van geweld, bedreigingen of listen of door misbruik te maken van een gezagsverhouding, met als doel zich toe te leggen op de uitbuiting van anderen, of op de uitbuiting van vormen van arbeid en arbeidsvoorwaarden, die strijdig zijn met de menselijke waardigheid. Met misbruik van gezag wordt bovendien gelijkgesteld elke vorm van druk, op een zodanige wijze uitgeoefend dat de persoon eigenlijk geen andere keuze heeft dan zich daaraan te onderwerpen. Ter zake wordt geen rekening gehouden met elementen als leeftijd, geslacht en nationaliteit van het slachtoffer.

De werking en reglementen van onze Vereniging zijn dan ook aangepast aan de wetgeving en ethische gronden.

Controlesysteem:

In het kader van deelname aan competitiesport (Kampioenschappen, federale wedstrijden, interclubs) vraagt GV aan de club en de speler dat zij bij aanvraag van de federale kaart aan alle de voorwaarden voldoet inzake administratieve verplichtingen (o.a. arbeidskaart, verblijfsvergunning).

Sanctionering:

Wanneer uit controle blijkt dat de speler of de club niet voldoet aan deze deontologische code zal deze gediskwalificeerd worden voor de Raad van Bestuur GV.

Ga terug naar overzicht Governance