Thumbnail pagina

Hulplijn 1712 : veilig en ethisch sporten

De golfsport en onze clubs zijn een plaats waar je plezier kan maken en veilig moet kunnen sporten. We willen dat zowel volwassenen als jongeren voor elkaar respect opbrengen en de grenzen van anderen aanvaarden. Daarom is er geen plaats voor pestgedrag, racisme, geweld of ongepast seksueel gedrag. De hulplijn 'misbruik, geweld en kindermishandeling', een initiatief van de Vlaamse overheid, is er voor iedereen die met geweld of misbruik te maken krijg. In welke vorm en op welke leeftijd dan ook.

Via het telefoonnummer 1712 zet een professionele hulpverlener je onmiddellijk op het juiste spoor en wijst je de weg naar de persoon of dienst die jou het best kan helpen, bij jou in de buurt. Zo hoef je je niet af te vragen wie je moet aanspreken voor welke vraag of bij welke dienst je terecht kan.

De hulplijn integreert de bestaande meldpunten, aanspreekpunten, onthaalwerkingen van de vertrouwenscentra kindermishandeling en de centra algemeen welzijnswerk. De hulplijn is er voor alle burgers. Het is vlot bereikbaar op het telefoonnummer 1712. De hulplijn is te contacteren op werkdagen van 9 tot 17u (buiten deze openingsuren kunnen burgers steeds contact opnemen met Teleonthaal op het gratis nummer 106).

logo bel 1712 met leeuw

Hoe werkt de hulplijn 1712?

Men kan bij 1712 in alle discretie terecht. Men hoeft zijn naam niet te zeggen. 1712-medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Wanneer iemand in gevaar verkeert, zal men uiteraard niet nalaten hulp te bieden en 1712-medewerker kunnen in het kader van artikel 458 bis SW ook zelf contact opnemen met politie en justitie. Personen die bedreigd worden of in gevaar zijn, worden aangeraden onmiddellijk de politie (101) te contacteren. Voor dringende medische hulp wordt aangeraden te bellen naar 112.

Een oproep naar de hulplijn is gratis en wordt niet op de gesprekslijst van de factuur vermeld. Zo kunnen bijv. kinderen ook ten aanzien van hun ouders vrijblijvend contact opnemen met 1712, zonder dat ze het risico lopen hierop door een ouder te worden aangesproken. Dit is een belangrijk veiligheidsaspect in situaties van kindermishandeling, intrafamiliaal geweld, ouderenmis(be)handeling en partnergeweld.

Wat doet de hulplijn 1712?

 • Het beluistert zorgzaam het verhaal van de beller (een slachtoffer, een pleger, een betrokkene of derde) en probeert de vraag, de bezorgdheid of melding samen met de beller helder te krijgen.
 • Het maakt een inschatting over het passende gevolg dat aan de oproep kan/zal worden gegeven, rekening houdend met volgende factoren: betreft het een actuele noodsituatie? is er reeds hulpverlening en/of een justiti?le interventie lopende? zijn er manifeste veiligheidsrisico?s? Daarbij wordt gehandeld vanuit het principe van subsidiariteit, waarbij voorrang wordt gegeven aan de minst ingrijpende oplossing met een maximale inschakeling van de eigen capaciteiten van de beller. In sommige gevallen kan 1712 overgaan tot een vraagverheldering zonder verder gevolg. Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij slachtoffers die enkel hun verhaal kwijt willen over feiten of gebeurtenissen in het verleden. In sommige gevallen, kan 1712, waar aangewezen, zelf opnieuw contact opnemen met de beller.
 • Het bekijkt, rekening houdend met de noden en verwachtingen van de beller en in samenspraak met de beller, de piste(s) om concreet gevolg te geven aan de geuite vraag, bezorgdheid, verontrusting of melding. Dit kan ??n of meerdere van onderstaande acties impliceren van de 1712-medewerker:
  • De beller informeren en wegwijs maken in de wereld van hulpverlening en justitie (bijvoorbeeld het slachtoffer informeren over zijn/haar rechten, de weg uitleggen van een gerechtelijk dossier?).
  • De beller ori?nterend adviseren door bijvoorbeeld de beller te informeren over de geweldspiraal bij situaties van partnergeweld of door samen met de beller een ?vlucht- en veiligheidsplan? op te starten op basis van een risico-inschatting.
  • De beller toeleiden tot gespecialiseerde hulpverlening in de buurt (een centrum algemeen welzijnswerk, een vertrouwenscentrum kindermishandeling of een andere instantie) of doorverwijzen naar politie of justitie. In de situaties waarin een schakeling nodig is van het gecentraliseerde telefonisch contact naar een fysiek contact, wordt gezorgd dat dit zo vlot mogelijk verloopt.
  • De aanmelding zelf ter kennis brengen bij hulpverlening in de buurt of desgevallend en indien aangewezen bij politie of justitie. In situaties waarbij de beller zich in een kwetsbare positie bevindt en/of een verminderde wilsbekwaamheid heeft door ziekte of een geestelijk gebrek, kan het aangewezen zijn om, in geval van ernstige verontrusting, en zoveel mogelijk met medeweten van de beller, hulpverlening, politie of justitie in te schakelen. Deze overdracht gebeurt naadloos en wordt op een transparante manier gecommuniceerd aan de beller.
 • Het gaat op het einde van elk gesprek na of het antwoord beantwoordt aan de noden en verwachtingen van de beller. Voelt de beller zich gehoord, geholpen? Is er vraag/nood aan een hercontactname ?
 • Het registreert elke contactname met 1712 zorgvuldig, conform het draaiboek, in het daartoe ontwikkelde elektronisch dossier (e-dossier 1712). Indien de beller anoniem wenst te blijven, wordt dit op die wijze ook geregistreerd.

De hulplijn 1712 is geen alarmlijn, kliklijn of protestlijn, maar een aanspreekpunt voor elke burger die een vraag heeft over geweld, misbruik of mishandeling.


- See more at: https://cjsm.be/gezondsporten/themas/ethisch-sport...

Of

Www.ethicsandsport.com