Thumbnail pagina

Goed bestuur parameters

Sport Vlaanderen Goed Bestuur parameters (code Muyters)

Dit overzicht geeft aan waar de juiste info kan teruggevonden worden in het kader van de verschillende criteria en parameters van de Code Muyters. Het jaarlijks rapport én scoresheet van de code Muyters, opgemaakt door Sport Vlaanderen, neemt GV op in het jaarverslag (GV Goed Bestuur | Golf Vlaanderen)

Transparantie

1.1

Andere wedstrijdreglementen worden gekoppeld aan de wedstrijd zelf in onze wedstrijd module. Iedereen kan aan deze reglementen. De reglementen worden hier min. 1 maand voor de wedstrijd online geplaatst. https://www.golfvlaanderen.be/voor-golfers/golf-vlaanderen-wedstrijden/gv-wedstrijdkalender


1.2


1.3

1.4


1.5

1.6


1.7
Rapporteert het jaarverslag over de vergoedingen van bestuursleden (geaggregeerd en/of geanonimiseerd)?
GV kent geen vergoedingen toe. Eventuele terugbetaling via reële onkostenvergoeding worden gerapporteerd in laatste jaarverslag, HO goed bestuur rapportage : GV Goed Bestuur | Golf Vlaanderen

1.8 Rapporteert het jaarverslag over verklaringen van belangenconflicten en goedgekeurde besluiten over belangenconflicten? Ja, eventuele belangenconflicten worden genoteerd in het laatste jaarverslag, HO goed bestuur rapportage : GV Goed Bestuur | Golf Vlaanderen


1.9

 • Rapporteert het recentste jaarverslag over hoe de federatie omgaat met de code goed bestuur?
  Ja, zie het laatste jaarverslag, HO goed bestuur rapportage : GV Goed Bestuur | Golf Vlaanderen
 • Motiveert het recentste jaarverslag eventuele afwijkingen van de code?
  Ja, zie het laatste jaarverslag, HO goed bestuur rapportage bij het rapport: GV Goed Bestuur | Golf Vlaanderen
 • Rapporteert het recentste jaarverslag over bestuurswijzigingen?
  Ja, zie laatste jaarverslag HO Verslag Raad van Bestuur : GV Goed Bestuur | Golf Vlaanderen

1.10

1.11

Democratie

2.1

 • Hebben we bestuursprofielen voor ons BO? zie Intern Reglement artikel 13 en Bijlage 1
 • Hebben we een achterliggende motivatie voor deze profielen? zie Intern Reglement Bijlage 1
 • Zijn deze bestuursprofielen goedgekeurd op de AV? Ja, via goedkeuring Huishoudelijk Reglement op de Algemene Vergadering en verzonden naar de leden van de Algemene Vergadering – zie verslag AV 2024
 • Hebben we een document dat vastlegt dat het BO periodiek én bij het ontstaan van elke vacature de reële en gewenste profielen evalueert? Artikel 13 van Reglement
 • Kunnen we aantonen dat deze evaluatie is gebeurd? Na een verkiezing voor het BO op de AV zal het eerstvolgende BO deze evaluatie doen.

2.2

 • Hebben we een procedure voor het opstellen van de agenda van bestuursvergaderingen, verloop van het BO en besluiten ?
  Artikel 13 tem 17 statuten en Artikel 15 reglement en Zie werkplan van het BO : GV Goed Bestuur | Golf Vlaanderen
 • Is de toezichthoudende rol van de voorzitter op deze procedures vastgelegd?
  Artikel 13 tem 17 statuten en Artikel 15 reglement en Zie werkplan van het BO : GV Goed Bestuur | Golf Vlaanderen

2.3

 • Hebben we een (gepast) quorum voor de AV?
  Ja, zie Statuten artikel 26
 • Hebben we een (gepast) quorum voor het BO?
  Ja, zie Statuten artikel 17


2.4

Hebben bestuursfuncties volgens de statuten een maximale aaneengesloten zittingsperiode, en overschrijdt deze de maximumduur van 12 jaar niet? neen, zie Statuten artikel 14


2.5

Hebben we een rooster van aan- en aftreden voor alle bestuursfuncties waarin staat dat slechts een deel tegelijk vervangen wordt? Ja, zie Artikel 8 Reglement en Rooster met data mandaten zie: Raad van bestuur | Golf Vlaanderen

2.6

Vergaderde ons BO minstens 5x de voorbije 12 maanden?
Ja, zie verslagen BO via GV Goed Bestuur | Golf Vlaanderen

2.7

2.8

Vertegenwoordigt de AV rechtstreeks of via getrapte vertegenwoordiging alle leden van de federatie?
Ja, zie artikel 27 in de statuten


2.9

De statuten bepalen dat er binnen onze federatie geen autonome of zelfstandige entiteiten kunnen bestaan met eigen beleid dat kan afwijken van het door de AV en BO vastgelegde beleid? Ja, zie artikel 13 in de statuten

Interne Verantwoordelijkheid

3.1

 • Hebben we een afbakening van taken en bevoegdheden tussen de AV en BO?
  en hebben we een afbakening van de taken en bevoegdheden van de directie t.o.v. de AV / het BO?
  Ja, zie artikel 25 Reglement alsook in charter Bestuur
 • Hebben we een afbakening van de taken en bevoegdheden van (relevante) comités/commissies t.o.v. de AV, het BO en eventueel directie en elkaar?
  Ja, zie artikel 25 – 26 - 27 Reglement alsook in charter Bestuur

3.2

 • Het cumuleren van de functie van voorzitter van het BO en directeur is verboden in de statuten? Ja, zie artikel 13 statuten
 • Worden de functies van voorzitter van het BO en directie niet gecumuleerd in de praktijk? Ja zie samenstelling bestuur : Raad van bestuur | Golf Vlaanderen

3.3

Zijn de onverenigbaarheden met het lidmaatschap in het BO vastgelegd in de statuten? Ja, zie artikel 14 statuten


3.4

 • Bevat het Intern reglement een duidelijke afbakening van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur (of persoon die de dagelijkse leiding heeft) en zijn/haar relatie met het bestuur? Ja, zie artikel 25, 26 en 27 reglement
 • In geval van meerdere directieleden: maakt het (een) (huishoudelijk) reglement duidelijk hoe de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden tussen directieleden onderling verdeeld zijn? Ja, zie artikel 25, 26 en 27 reglement
 • Maakt het (een) (huishoudelijk) reglement duidelijk welke beslissingen de directie en welke het bestuur toekomen? Ja, zie artikel 25, 26 en 27 reglement
 • Bepaalt het (een) (huishoudelijk) reglement een duidelijke (financiële) grens wanneer directie dan wel BO bevoegd is voor het afsluiten van contracten met externe partijen? Ja, zie artikel 26 reglement

3.5

Vond er de afgelopen 12 maanden een functioneringsgesprek plaats tussen (minstens) één lid van het BO en de/alle directeur(s) (of de persoon die de dagelijkse leiding heeft)? Is er een verslag van dit/deze functioneringsgesprek(ken)? Werd het verslag van dit functioneringsgesprek goedgekeurd door het BO? Ja, zie verslag Bestuursorgaan december.

3.6

3.7

 • Hebben we een onafhankelijk financieel comité of auditcomité door de AV benoemd? (minstens één onafhankelijk én deskundig persoon)
  Ja, de AV benoemt jaarlijks een onafhankelijke bedrijfsrevisor.
 • De financiële strategie en controle gebeurt door de penningmeester ism de algemeen directeur met verslaggeving aan het Bestuur. Daarnaast is er controle door de accountant en controle door de revisor, aangesteld door de Algemene Vergadering
 • Zijn de werking, taken en samenstelling van dit comité in een intern reglement vastgelegd?
  Artikel 30 en bijlage 2 REGLEMENT
 • Heeft dit comité de meest recente jaarrekening goedgekeurd?
  ja, zie verslag van de revisor tijdens de AV en verslagen van het BO ifv jaarrekening en AV
 • Heeft dit comité over de meest recente jaarrekening verslag uitgebracht aan de AV?
  ja, zie verslag van de recente AV met oa. verslag van de revisor en voorstelling en goedkeuring door de penningmeester tijdens de AV


3.8

 • Heeft het BO de afgelopen 12 maanden een zelfevaluatie uitgevoerd? Ja, zie verslag Bestuursorgaan december
 • Is er een verslag van deze zelfevaluatie? Ja, zie verslag Bestuursorgaan december

3.9

 • Hebben we een gedragscode van toepassing op bestuurders, directie en personeel? Bestuurder zie: charter en organisatie nota bestuur : GV Goed Bestuur | Golf Vlaanderen
 • Bevat deze gedragscode minstens een verplichting om integer te handelen, een onkosten- en geschenkenregeling en regels inzake belangenvermenging? Ja, zie GV Goed Bestuur | Golf Vlaanderen
 • Werd de gedragscode ondertekend door alle leden van het BO, directieleden en personeelsleden? Ja, beschikbaar op het bureau van GV
 • Heeft het BO de laatste 12 maanden stappen ondernomen om te waarborgen dat alle relevante actoren op de hoogte zijn van de gedragscode? Werd de AV in kennis gesteld van de gedragscode? Staan online beschikbaar GV Goed Bestuur | Golf Vlaanderen Artikel 29 van REGLEMENT goedgekeurd door AV


3.10

 • Hebben we procedures inzake belangenconflicten? Ja, Artikel 15 REGLEMENT
 • Waarborgen deze procedures de melding van (gepercipieerde en daadwerkelijke) belangenconflicten in het verslag van het BO en in een register?
  JA, Art. 15 REGLEMENT : Ze worden ook bijgehouden in een register en opgenomen in het jaarverslag.
 • Waarborgen ze dat commerciële transacties met een derde waarmee een lid van het BO een (in)directe familiale/commerciële relatie heeft vooraf aan de AV (of aan een door de AV gemandateerd orgaan) worden voorgelegd? Ja, Artikel 15 REGLEMENT
 • Waarborgen deze procedures dat bestuurders bij beslissingen waarin er sprake is van een belangenconflict niet mogen deelnemen aan de stemming? Ja, Artikel 15 REGLEMENT


3.11

 • Hebben we met het BO een werkplan en bijpassend vergaderschema voor een periode van 12 maanden? Ja, zie werkplan van het BO : GV Goed Bestuur | Golf Vlaanderen
 • Behandelt het vergaderschema de begroting? de jaarrekening?
  het beleidsplan? het jaarverslag?de jaarlijkse zelfevaluatie? de evaluatie van de directie? de "governance" van de organisatie?een evaluatie van "governance" van de organisatie?het voorbereiden van de AV?
  JA, zie werkplan van het BO : GV Goed Bestuur | Golf Vlaanderen

3.12

 • Het adviserend comité identificeert hiaten inzake de vaardigheden, deskundigheid en gedifferentieerde samenstelling van het BO? Zie Art.14 statuten en artikel 13 REGLEMENT (en bijlage 1) voorzien in een analyse door het BO en coöptatie om hiaten op te vangen met als doel om de vastgelegde profielen en diversiteit te garanderen.
 • De statuten of het intern reglement van de organisatie bepalen dat externen kandidaat bestuurder kunnen zijn? Zie Art.8 statuten : GV vraagt aan kandidaat bestuurders om te voldoen aan de leeftijdsgrens (max 72 j bij verkiezing), lid te zijn van de federatie en afgevaardigd te worden door een club. Voor coöptatie scReglementijft het BO een profiel en vacature uit en dient de kandidaat lid te zijn van de federatie en dezelfde leeftijdsgrens te respecteren.
 • De statuten of het intern reglement van de organisatie bepalen dat het volledige bestuursorgaan kan bestaan uit personen die geen ander mandaat hebben binnen de organisatie? JA, zie artikel 8 statuten


3.13

 • De organisatie heeft een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid?
  Ja, Polis GV
 • De organisatie heeft een formele strategie om financiële risico's te elimineren of te beperken? Ja, zie artikel 30 REGLEMENT en bijlage 2
 • De strategie om financiële risico's te elimineren of te beperken wordt jaarlijks besproken, uitgevoerd en indien nodig bijgestuurd? Ja, Zie Bestuursorgaan met zelfevaluatie in december

3.14

 • De organisatie heeft procedures vastgelegd die sporters en sportclubs toelaten om in beroep te gaan tegen een sportieve sanctie? Ja, art. 28 REGLEMENT en Tuchtreglement GV Goed Bestuur | Golf Vlaanderen
 • De klachtenprocedures bevatten duidelijk omscReglementeven procedures voor: het indienen van klachten; het onderzoeken van klachten; het op de hoogte brengen van de indiener van de klacht van de uitkomst van het onderzoek; het instellen van een onafhankelijk orgaan? Ja, art. 28 REGLEMENT en Tuchtreglement GV Goed Bestuur | Golf Vlaanderen
 • De klachtenprocedures bepalen een beroepsprocedure? Ja, art. 28 REGLEMENT en Tuchtreglement GV Goed Bestuur | Golf Vlaanderen


3.15

De organisatie implementeert tuchtregels ter bestrijding van fraude?
ja, zie bijlage bijzonder tuchtfeiten aan het tuchtreglement : GV Goed Bestuur | Golf Vlaanderen


3.16

 • De Vlaamse sportfederatie heeft een of meer vertegenwoordigers in het bestuursorgaan van de Belgische koepelfederatie? ja, artikel 14 statuten en art. 12 REGLEMENT
 • De statuten, het intern reglement of een ander document bepalen dat het bestuursorgaan van de Vlaamse sportfederatie haar vertegenwoordiger(s) in het BO
  van de Belgische koepelfederatie aanduidt, en die aanduiding jaarlijks kan herzien?
  ja, artikel 14 statuten
 • De vertegenwoordiger(s) namens de organisatie in het BO van de Belgische koepelfederatie 1) overlegt met het BO van de organisatie over de in te nemen standpunten en 2) communiceert transparant naar het bestuursorgaan van de organisatie over de besprekingen en beslissingen binnen het BO van de Belgische koepelfederatie
  ja, artikel 14 statuten en art. 12 REGLEMENT en zie elk verslag van het BO onder het punt BO KBGF